ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

Üdvözöljük az Adószektor Bt (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a https://www.jovobemutatomegoldasok.hu és https://ok.jovobemutatomegoldasok.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.IMPRESSZUM

Szolgáltató adatai

Név: Adószektor Bt

Székhely: 6000 Kecskemét, Párkány utca 27/A
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Párkány utca 27/A

Adószám: 27526600-1-03
Képviselő: Varga Béla
Telefonszám: 06205591448
E-mail: varga.bela@adoszektor.hu
Honlap: https://www.adoszektor.hu

Bankszámlaszám: 12062003-01796264-00100000

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Websupport Magyarország Kft.)
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetőség: info@mhosting.hu

Honlapon folytatott tevékenység: Marketing célú tevékenység. Név, e-mail cím, telefonszám gyűjtése online vállalkozási modell bemutatása céljából.

  1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1 Igénybevétel feltételei

2.1.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon csillaggal jelölt mezők kitöltése szükséges a további információk elküldéséhez. A honlapon nem kötelező az adatok megadása.

2.1.2 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

2.1.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a 2. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

2.2 Felelősség

2.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.2.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő akadályokért.

2.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.2.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.2.5 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

2.2.6 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.3 Szerzői jogok

2.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.3.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a 3. pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

2.3.3 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl, ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, Honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.

2.4 Egyéb rendelkezések

2.4.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

3. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

3.1 Általános rendelkezések

3.1.1 Szolgáltató a Honlapon elérhető szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződési Feltételekben, valamint a felek között létrejövő egyedi megrendelésben foglaltak szerint nyújtja.

3.2 Regisztrációhoz fűződő általános rendelkezések

3.2.1 A Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció.

3.2.2 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@jovovemutatomegoldasok.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

3.2.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

3.2.5 Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3.2.6 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3 Szolgáltatás megrendelése

3.3.1 Felhasználó a Honlap vonatkozó részén adhatja meg az igénybe venni kívánt szolgáltatás jellemzőit, és annak igénybevételéhez fűződő egyéb tulajdonságokat, melynek költségeit a megrendelés végén feltüntetett összeg jelöli.

3.3.2 A Felhasználó igényei szerinti paraméterek megadását követően megjelenő felületen (a továbbiakban: Regisztrációs és Megrendelő Felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki.

3.3.3 Felhasználó a Regisztrációs és Megrendelő Felületen adhatja meg a kívánt fizetési módot. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg Felhasználó részére.

3.3.4 Az érvényes regisztráció illetve szolgáltatás rendelés feltétele a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. A Regisztráció véglegesítésével Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

3.3.5 A szolgáltatás megrendelési folyamatot Felhasználó az összegző felületen található „Megrendelés leadása” linkre kattintással zárja le, és erősíti meg, amely szerződéses ajánlatnak minősül.

3.3.6 A regisztráció és szolgáltatás megrendelés megtörténtét követően Szolgáltató Felhasználó által megadott email címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat, valamint a megrendelés sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon a Honlap „Bejelentkezés” oldalán keresztül, ezt követően pedig megfelelően módosíthatja rendelését, az „Adataim” menüpontok alatt felhasználói adatait, illetve újabb rendelést adhat le.

3.7 A szerződés iktatása

3.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

  1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

4.1 Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződés felmondását jelenti.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1 Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:

Email: info@jovobemutatomegoldasok.hu

5.2 Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen Felhasználási Feltételek szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

5.3 Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8 és 17 óra között fogadja.

5.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

5.4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

5.4.2 Békéltető testület. A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek aktuális listáját és elérhetőségeit az alábbi címen találja: www.bekeltetes.hu

5.4.3 Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

  1. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

6.1 Felhasználó ha a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

6.2 Az elállási és felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

6.3 Ha Felhasználó mint fogyasztó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére a 6.1 bekezdésben említett panaszkezelési elérhetőségei valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási jog

Felmondási nyilatkozat fogyasztók részére (csak a szerződéstől való elállási vagy felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Amennyiben e-mailen küldi, kérjük erre a címre küldje: E-mail: info@jovobemutatomegoldasok.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

Kérjük, minden mezőt töltsön ki.

Szerződéskötés dátuma *

Megrendelés száma *

A fogyasztó neve *

A fogyasztó címe *

Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom *

6.4.Ha Felhasználó mint fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 7.1 illetve 7.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.

6.5 Ha Felhasználó mint fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Előfizető által teljesített valamennyi lemondott ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Előfizető más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Előfizetőt semmilyen többletköltség nem terheli.

6.6 Ha Felhasználó, mint fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Szolgáltató hasonlóképpen visszatéríti az Előfizető által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

6.7 Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

olyan szolgáltatás esetében, amely az Előfizető személyéhez kötött, illetve amelyet az Előfizető utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza és a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

  1. AZ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

7.1 Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

Ezen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.06.01.